Category: Văn hay lớp 12

Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điểm đó đã giúp anh (chị) hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào?

Nêu những nét chính về quan điểm sáng tác văn học nghệ thuật của Hồ Chí Minh. Quan điểm đó đã giúp anh (chị) hiểu sâu sắc thêm văn thơ của Người như thế nào? Bài làm “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, văn nghệ sĩ là một chiến sĩ trên mặt

Nghị luận xã hội về hiện tượng quá tin vào thần thánh, mê tín dị đoan của một số người

Nghị luận xã hội về hiện tượng quá tin vào thần thánh, mê tín dị đoan của một số người Bài làm Cha ông ta vẫn có câu “Có thờ có thiêng có kiêng có lành”, tín ngưỡng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu được của đời sống văn hóa tinh

Nhà văn Nga Lêônit Lêônôp có viết: ”Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung”. Anh, chị hãy bình luận ý kiến trên.

Nhà văn Nga Lêônit Lêônôp có viết: ”Mỗi tác phẩm là một phát minh về hình thức và một khám phá về nội dung”. Anh, chị hãy bình luận ý kiến trên. Bài Làm ”Ai bảo dính vào duyên bút mực Suốt đời mang lấy số long đong. ” Nguyễn Bính đã từng than thở